Morphine Teva 100 Comp 30x100mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Morphine Teva tabletten moeten in hun geheel doorgeslikt worden en mogen niet gekauwdworden.

Morphine Teva tabletten worden gewoonlijk 2 maal daags ingenomen met een interval van12 uur. De dosering is afhankelijk van de ernst van de pijn en de tot dan toe gebruikteanalgetica. Een normale startdosis is bij de volwassene 1 à 2 tabletten aan 10 mg. Bij hetkind is de startdosis 0,2 à 0,8 mg per kg en per 12 uur. Morphine Teva is niet bestemdvoor zuigelingen. Toename van de pijn of het optreden van tolerantie voor morfine kanhogere doseringen nodig maken waarvoor Morphine Teva tabletten aan 10, 30, 60, en 100mg kunnen worden gebruikt of combinaties van deze tabletten.

Bij overschakelen van een gewone orale morfine medicatie naar Morphine Teva medicatieis dezelfde 24-uurs dosering nodig, nu echter verdeeld over 2 giften met een 12-uursinterval. Bij overschakelen van een parenterale morfine naar Morphine Teva tabletten moetde dosering voldoende verhoogd worden om de reductie van het analgetische effekt doororale therapie te compenseren. De verhoging van de dosering per 24 uur ligt normaaltussen de 50% en 100%, echter individuele aanpassing is noodzakelijk.

Indien nodig kunnen Morphine Teva tabletten om de 8 uur worden toegediend. Zij mogen niet met kortere tussenperioden worden toegediend. De dosis zal individueel en zo laagmogelijk zijn.

De posologie zal in alle gevallen individueel zijn: er moet steeds rekening gehoudenworden met de leeftijd van de patiënt, de aandoening waaraan hij lijdt, het soort pijn dat hijvoelt, en het verwacht analgetisch effekt. Bij het bepalen van de dosis moet eveneensrekening gehouden worden met de ongewenste bijwerkingen en met de andere medicatievan de patiënt.

Bij ernstig gestoorde nierfunktie, leverinsufficiëntie, bejaarde personen, verminderderespiratoire reserve en na toediening van een geneesmiddel dat ademdepressieveroorzaakt kan een lagere dosis noodzakelijk zijn.

De duur van de behandeling zal variabel en individueel zijn, en moet zo kort mogelijk zijn.Een langdurige toediening is niet aanbevolen, tenzij de medische toestand van de patiënthet gebruik van morfine als analgeticum rechtvaardigt.

Stopzetten van de behandeling

Abstinentiesyndroom kan versneld optreden als de toediening van opioïden plotselingwordt stopgezet. Daarom moet de dosis voorafgaand aan stopzetting geleidelijk wordenverlaagd.

Wijze van toediening

Orale toediening.

Samenstelling

Elke tablet bevat 100 mg morfinesulfaat.

Hydroxypropylmethylcellulose - Stearinezuur - Magnesiumstearaat - Watervrij colloïdaalsilica - Omhulling (Opadry Y-1-7000 wit - Zwart ijzeroxide)

Indicatie

Niet-acute, ernstige en hardnekkige pijn die niet anders dan met opiaten kan worden behandeld.

Details
CNK1395680
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte43 mm
Lengte91 mm
Diepte30 mm
Verpakkingshoeveelheid30
Bijsluiter